Om Uwacom


Jag heter Ulla Warg och är utbildad arbetshandledare och organisationskonsult enligt direktiven vid Suomen Työnohjaajat ry. I grunden är jag ämneslärare. Jag har under 19 år främst undervisat språk, men också filosofi. Studierna i filosofi och längre kurser, NLP och NVC, har gett mig värdefulla insikter och redskap, och förde mig vidare till arbetshandledning och konsultativt arbete.

Ta gärna kontakt och vi kan forma ”tänka-tillsammans-forum” enligt era behov! Jag erbjuder mina tjänster till enskilda personer och grupper med olika uppgifter och ansvarsområden såväl inom offentliga som privata sektorn.

Filosofi

Filosofin ”uppmanar” oss att fråga: Vilka av våra uppfattningar kan vi hålla fast vid på goda grunder? Då vi funderar och resonerar kring olika frågeställningar behöver vi vara systematiska, entydiga och konsekventa, samt hela tiden vara medvetna om vilken fråga vi försöker besvara.

NLP – neurolingvistisk programmering

innebär att den enskilda individen ”undersöker” vilka mönster hen har i sitt sätt att tänka (neuro), använda språket (lingvistik) och agera (programmering). NLP kan lära den enskilda individen att hantera sina egna tankar, sina konflikter och sina erfarenheter.

Upphovsmännen till NLP är John Grinder, professor i lingvistik/språkvetenskap och Richard Bandler, matematiker och programmerare. Genom att studera framstående personer upptäckte de detaljer i personernas sätt att agera som dessa själva inte var medvetna om. ”Modellering” är ett nyckelverktyg i NLP. Genom att identifiera mönster som ger framgång kan du ta efter och göra mönstret till ditt eget.

NVC - non-violent communication

är en kommunikationsmodell som praktiseras världen över.  Den bygger på antagandet ”Alla våra beteenden och alla våra känslor beror på våra bakomliggande behov”. NVC hjälper oss att skapa kontakt via språket och att utveckla förmågan att lyssna. Då ”det är som bäst” finns en konstruktiv växelverkan där alla parter förmår vara medvetna om sina egna känslor och behov, och agera så att andra parters känslor och behov noteras och beaktas.

Upphovsmannen Dr Marshall B. Rosenberg utbildade i NVC och medlade aktivt i konflikter världen över.

Arbetshandledning och organisationskonsultation


Handledning och konsultation i en organisation erbjuder arbetstagare möjlighet att ”tänka tillsammans” under konfidentiella förhållanden. Arbetshandledning innebär att arbetstagaren enskilt eller i grupp med andra från organisationen får lyfta fram, undersöka och tydliggöra olika arbetsfrågor och  arbetsfenomen samt frågor kring samverkan och dynamik inom gruppen eller organisationen. I arbetshandledningen frigörs energi och insikter som kan vägleda arbetstagaren till önskade förändringar eller också hjälpa arbetstagaren att komma till insikt och acceptera det som inte går att ändra.
Målet med arbetshandledning är att hjälpa arbetstagaren att orka med arbetsvardagen, få en klarare bild av sig själv, sitt arbete, sin del i helheten och få en känsla av trygga och tydliga ramar i arbetsvardagen.

Ibland uppstår konfliktsituationer i arbetsgemenskapen eller i delar av arbetsgemenskapen. Bakgrunden till utmanande lägen finns ofta att hitta i mänskliga relationer, förändringar och beslutsfattande. Då kan processkonsultation användas som metod. Fokus är då på verksamhetens grunduppgift och personalens ”positioner” i verksamheten, samt vad personalen behöver för att uppnå ett internt välfungerande och konstruktivt samarbete som leder till att varje enskild medarbetare kan utföra sin grunduppgift och bidra för verksamhetens bästa.

Ta kontakt


Har du frågor? 

Fyll i formuläret så återkommer jag per mail


Kontakt

Ulla Warg / Uwacom

  • Skutkullvägen 8, 68620 Jakobstad
  • +358 503377989
  • ulla.warg@uwacom.fi